Aanvraagprocedure

Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel

Aanvraagprocedure

De uitgangspunten

  • Verenigingen of andere instellingen en inwoners kunnen, met inachtname van de voorwaarden, verzoeken voor een financiële bijdrage indienen bij het bestuur van de stichting. Van deze organisaties moet minstens de helft van de leden of aangeslotenen woonachtig zijn in Kerkdriel, Velddriel, Alem of Hoenzadriel.
  • Elke driemaanden wordt door het stichtingsbestuur een besluit over de schriftelijk ingediende aanvragen genomen. De verzoeken dienen vergezeld te gaan van een begroting, de jaarstukken en een toelichting op de activiteiten waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
  • Er worden geen financiële bijdragen gegeven voor het onderhoud van roerende en onroerende zaken.
  • Alle aanvragen worden door het bestuur getoetst aan de statuten van het Fonds. Het bestuur neemt vervolgens aan de hand van de aangereikte informatie een besluit.


Aanvragen
U wilt een aanvraag indienen? Gebruik dan het formulier hieronder.

Indienen tot uiterlijk 1 oktober a.s. om nog voor de vergadering van 10 oktober 2023 in behandeling te worden genomen.

Aanvragen door verenigingen, stichtingen en overige organisaties voor een financiële bijdrage kunnen worden gestuurd naar de secretaris van het Fonds:

Stichting Sociaal-Cultureel Fonds Maasdriel
t.a.v. de heer Rini van Houten
Nijverheidstraat 5
5331 PT  Kerkdriel
e-mail: rini@scfmaasdriel.nl

Aanvragen

Gegevens aanvrager

Gegevens project/activiteit

Overige Gegevens

Te overleggen Gegevens

Onderstaande stukken dient u samen met dit aanvraagformulier in te sturen:

  • Recent uittreksel Kamer van Koophandel
  • Activiteitenplan dat inzicht geeft in uw project/evenement/activiteit met vermelding van de benodigde personele en materi?le middelen. Geef ook een tijdsplanning per stap aan
  • Begroting (voorzien met een toelichting m.b.t. het project/evenement/activiteit)
  • Meest recente balans en verlies- en winstrekening

SCFM

Dit is waar wij voor staan

Organiseert u een evenement of activiteit in één van de kernen Kerkdriel, Velddriel, Alem en Hoenzadriel? Neem dan contact op met SCF Maasdriel. Dien uw aanvraag in middels het formulier op deze website waarna wij uw aanvraag in behandeling zullen nemen.

Volg ons op Facebook

Blijf op de hoogte

Het Sociaal Cultureel Fonds is ontstaan in 1965 bij de invoering van de Bijstandswet. De gelden van de Armenbesturen en soortgelijke instellingen moesten toen in de pot van de algemene middelen worden gestort. Enkele Nederlandse gemeenten waaronder Maasdriel, toen nog bestaande uit de dorpen Kerkdriel, Velddriel, Alem en Hoenzadriel, weigerden dit. Meerdere gerechtelijke procedures waaronder een zitting van de Hoge Raad, leidden er toe dat Maasdriel in het gelijk werd gesteld.
 

Oorlogsmonument Kerkdriel Maasdriel

Het oorlogsmonument Kerkdriel herdenkt 26 geallieerde soldaten die om het leven zijn gekomen in de gemeente Maasdriel.

Jeu de Boules club Alem Maasdriel.

Aan De Steeg in Alem is een Jeu de Boulebaan gerealiseerd mede door hulp van het SCF Maasdriel.

MOVE Weekendbreak Maasdriel

Stichting MOVE is een non-profit organisatie welke evenementen en activiteiten organiseert voor de jeugd in de gemeente Maasdriel.