Aanvraagprocedure. Dit zijn wij.
Waar staan wij voor
  • Het bevorderen van de belangen van de inwoners op sociaal en cultureel gebied, met inbegrip van sport en recreatie
  • Het verlenen van financiële bijdragen aan niet-winstbeogende instellingen

Aanvraagprocedure

De uitgangspunten
  • Verenigingen of andere instellingen en inwoners kunnen, met inachtname van de voorwaarden, verzoeken voor een financiële bijdrage indienen bij het bestuur van de stichting. Van deze organisaties moet minstens de helft van de leden of aangeslotenen woonachtig zijn in Kerkdriel, Velddriel, Alem of Hoenzadriel.
  • Elke driemaanden wordt door het stichtingsbestuur een besluit over de schriftelijk ingediende aanvragen genomen. De verzoeken dienen vergezeld te gaan van een begroting, de jaarstukken en een toelichting op de activiteiten waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
  • Er worden geen financiële bijdragen gegeven voor het onderhoud van roerende en onroerende zaken.
  • Alle aanvragen worden door het bestuur getoetst aan de statuten van het Fonds. Het bestuur neemt vervolgens aan de hand van de aangereikte informatie een besluit.

Aanvragen
U wilt een aanvraag indienen? Gebruik dan het formulier hieronder.

Indienen tot uiterlijk 14 mei a.s. om nog voor de vergadering van 23 mei 2023 in behandeling te worden genomen

Aanvragen door verenigingen, stichtingen en overige organisaties voor een financiële bijdrage kunnen worden gestuurd naar de secretaris van het Fonds:

Stichting Sociaal-Cultureel Fonds Maasdriel
t.a.v. de heer Rini van Houten
Nijverheidstraat 5
5331 PT  Kerkdriel
e-mail: rini@scfmaasdriel.nl
Gegevens aanvrager
Gegevens project/activiteit
In welk dorp vind het project/evenement/activiteit plaats
Wordt in de organisatie samengewerkt met andere organisaties?
Is het project/evenement/activiteit al eerder gehouden?
Overige Gegevens
Hebt u voor het project/evenement/activiteit bij andere instanties een financiële bijdrage aangevraagd of gaat u dit nog doen?
Te overleggen Gegevens
Onderstaande stukken dient u samen met dit aanvraagformulier in te sturen:
  • Recent uittreksel Kamer van Koophandel
  • Activiteitenplan dat inzicht geeft in uw project/evenement/activiteit met vermelding van de benodigde personele en materi?le middelen. Geef ook een tijdsplanning per stap aan
  • Begroting (voorzien met een toelichting m.b.t. het project/evenement/activiteit)
  • Meest recente balans en verlies- en winstrekening
U dient binnen 6 weken na afloop van het project/evenement/de activiteit een verantwoording af te leggen in de vorm van een eindafrekening met vermelding van de definitieve inkomsten en uitgaven.
© Copyright 2023 - Stichting Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel | Sitemap